ASSIST - LICENTIEOVEREENKOMST

WAX ON BV is slechts bereid ‘ASSIST’ (de 'Software') in licentie te verstrekken op voorwaarde dat u (als 'Gebruiker', als ‘Beheerder’, of als ‘Organisatie’) alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst (de 'Overeenkomst') aanvaardt.

U en uw Organisatie aanvaarden alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst automatisch door het aanmaken van een Abonnement of een Gebruikersaccount (gratis of betalend) of door het gebruiken van de Software in welke vorm dan ook.

Als de Beheerder of de Gebruiker werknemer, agent van een rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) is, of die rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) vertegenwoordigt en deze overeenkomst aangaat om de software ter beschikking te krijgen voor gebruik binnen de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) en voor doeleinden die te maken hebben met die rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging), stemt de Gebruiker er mee in dat de Beheerder of de Gebruiker deze overeenkomst aangaat namens de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) en dat de Beheerder bevoegd is om de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en indien van toepassing de schriftelijke overeenkomst zoals voorafgaandelijk afgesloten is tussen de Organisatie en WAX ON BV.

Als u deze overeenkomst niet begrijpt of als u denkt dat deze overeenkomst geen betrekking heeft op u, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met WAX ON BV.

De Overeenkomst is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden WAX ON BV, die u hier kan vinden.0. Definities

De volgende woorden en uitdrukkingen hebben, uitgezonderd waar de context het anders vereist, de volgende betekenis in deze Overeenkomst:

“Organisatie”:
De rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. feitelijke vereniging) namens dewelke de beheerder van het abonnement de overeenkomst heeft afgesloten, en waarvoor de beheerder bevoegd is om deze organisatie te vertegenwoordigen en te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. De Organisatie kan onder meer de structuur hebben van VZW, stichting of feitelijke verenigingen in België. De naam (of benaming) van de organisatie wordt opgenomen in het abonnement van de Organisatie. Het is de Organisatie die een abonnement op de licentie neemt.

“Beheerder van het abonnement”:
De beheerder van een licentie/abonnement is de persoon die een abonnement bestelt op Assist via een invulformulier. De beheerder is de contactpersoon voor de Organisatie. De Beheerder ontvangt de uitnodiging voor de betaling van de jaarlicentie voor de Organisatie. De beheerder is altijd een gebruiker. De beheerder kan extra medewerkers of vrijwilligers van de Organisatie via de Software uitnodigen om hetzelfde abonnement te gebruiken. Deze extra medewerkers of vrijwilligers worden Gebruikers genoemd.

“Gebruiker”:
Elke persoon die, eventueel op uitnodiging van de Beheerder, een gebruikersaccount heeft aangemaakt in Assist, door zijn email-adres en een wachtwoord in te geven, en op die manier gebruik maakt van het abonnement van de Organisatie. Bepaalde Gebruikers zijn ook Beheerder van het abonnement van de Organisatie. "Documentatie": Handleidingen en -documentatie in verband met de Software, aangeboden door WAX ON BV.

"Software":
de volgende software programma's, in al hun onderdelen, inclusief eventuele upgrades en updates:

"Intellectuele Eigendom" of "IP":
alle geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele en industriële eigendomsrechten, en desgevallend de aanvragen of depots daartoe, waaronder auteursrechten, octrooien, tekeningen en modellen, kwekersrechten, merken, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen, domeinnamen, andere sui generis-rechten, topografieën van halfgeleiderproducten en Knowhow, enz. evenals alle onderdelen ervan en inclusief de uitbreidingen, aanpassingen, verbeteringen, updates, upgrades, verdere ontwikkelingen en elk daaruit voortvloeiend recht.

"Knowhow":
een geheel van informatie die geheim en essentieel is en die betrekking heeft op technische informatie, procedures, uitvindingen, processen, werkwijzen, formules, technieken, protocollen, software, specificaties, stroomdiagrammen, instructies, gegevens of andere materialen, uitgedrukt in welke vorm.

"Overeenkomst":
deze overeenkomst en alle bijlagen, inclusief de Algemene Voorwaarden en Prijsbepaling, de Licentievoorwaarden en de Verwerkersovereenkomst.

"Termijn":
de duur zoals bepaald in 1.C.

"Territorium":
BelgiëArtikel 1. Licentie, beperkingen, duur en prijs

(a) Licentie
Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en de schriftelijke overeenkomst tussen WAX ON BV en De Organisatie, verstrekt WAX ON BV hierdoor aan de Organisatie een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie (gebruiksrecht) op:

(i) de Software en de Documentatie; en
(ii) alle daarop betrekking hebbende rechten, in het bijzonder de bestaande en toekomstige IP
((i) en (ii) worden hierna: de "Licentie" genoemd).

Deze Licentie:

(i) treedt retroactief in werking vanaf het ogenblik waarop de respectievelijke Software en Documentatie en de daarop betrekking hebbende IP (zijn) ontstaan; en
(ii) geldt voor de Termijn; en
(iii) is beperkt tot het Territorium; en
(iv) geldt enkel voor de bestaande vormen van exploitatie van de Software, Documentatie en alle daarop betrekking hebbende IP voor zover deze beperkt zijn tot het recht om de objectcode van de programmatuur te laden en uit te voeren via de browser en noodzakelijk zijn voor het loutere interne gebruik bij de Organisatie voor de door WAX ON BV beoogde doeleinden van de Software en de Documentatie; en
(v) is onderworpen aan de opschortende voorwaarde (condition precedent) van de tijdige betaling van de tarieven door de Beheerder van het abonnement aan WAX ON BV zoals bepaald in artikel 1.d.

Deze Licentie omvat niet het recht tot sublicentie en is ertoe beperkt om de Software en Documentatie voor interne bedrijfs-, verenigings- of privédoeleinden van de Organisatie te installeren, te gebruiken, te laten werken en te tonen.


(b) Beperkingen
De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Software, Documentatie en de daarop betrekking hebbende IP op geen enkele andere wijze te exploiteren dan hetgeen in deze Overeenkomst wordt toegestaan.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst is het de Eindgebruiker onder meer niet toegestaan om de Software of de Documentatie:

- te gebruiken, te kopiëren, te tonen, uit te voeren of wijzigingen te maken in of afgeleide werken te maken van de Software of de Documentatie in hun geheel of van delen daarvan of de Software in andere software te verwerken, over te plaatsen of enige andere rechten aan de Software of de Documentatie te ontlenen dan expliciet in de Overeenkomst bepaald, behalve indien en voor zover dergelijke beperkingen wettelijk zijn verboden.
- te vertalen, te reverse engineeren, te disassembleren, te decompileren of op een andere manier de broncode van de Software pogen te achterhalen behoudens in het geval dat dergelijke beperkingen wettelijk verboden zijn.
- de Software of de Documentatie te verhuren, te leasen, uit te lenen, te sublicentiëren of anderszins de Software of de Documentatie aan een derde over te dragen of beperkte rechten op de Software te verlenen.
- aanduidingen van (intellectueel) eigendomsrecht, etiketten of aanduidingen op de Software of de Documentatie te verwijderen. De Eindgebruiker dient op schrift te hebben vastgelegd waar de Software zich bevindt.
- te laten gebruiken door andere rechtspersonen dan diegene waarmee de Overeenkomst werd getekend of te laten gebruiken door andere personen dan werknemers en consultants in dienst van de rechtspersoon of de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging), noch door andere personen dan de bestuurders of werkende leden indien de rechtsvorm een vzw of stichting betreft; noch door bestuurders of leden wanneer het een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) betreft.

Indien één van bovenstaande bepalingen wordt geschonden en/of indien uit een eventueel marktonderzoek of een eenzijdig beslag inzake namaak of een onderzoek zou blijken dat andere (rechts)personen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke verenigingen) dan de rechtspersoon of niet-werknemers of niet-leden of niet-bestuurders van de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) gebruik zouden hebben gemaakt van de Software en/of Documentatie en/of de daarop betrekking hebbende IP zouden hebben gekopieerd, reverse ge-engineered, gedecompileerd, gedisassembleerd e.d. zal:

- de Eindgebruiker die in verband kan worden gebracht met deze derde (rechtspersoon) worden vermoed deze derde onrechtmatig een sublicentie te hebben verleend, tenzij de Eindgebruiker het tegendeel kan aantonen; en
- de Eindgebruiker gehouden zijn tot vergoeding van alle hierdoor aan WAX ON BV aangebrachte schade, waarvan partijen overeenkomen dat deze redelijkerwijs niet minder dan € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) zal bedragen, te vermeerderen met een bijkomende redelijke schavergoeding van € 5000 (vijfduizend euro) per week dat deze applicatie die afgeleid of nagemaakt is uit de Software op de markt beschikbaar is en onverminderd bewijs van een hogere schade door WAX ON BV.


(c) Duur
Het gebruiksrecht is geldig voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de eerste rechtmatige ingebruikname van de Software of Documentatie (waaronder downloaden, installatie enz.).

Deze Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met de duur van telkens é´n jaar, op voorwaarde dat de betaling van de verlenging WAX ON BV bereikt voor de vervaldag van de Overeenkomst. De Beheerder van het abonnement zal hiervoor een betalingsverzoek ontvangen.


(d) Prijs
De Organisatie is een gebruiksvergoeding verschuldigd. De grootte hiervan wordt bepaald op de webpagina https://assistonline.eu/prijs-vereniging of in een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen WAX ON BV en De Organisatie. Deze prijs is jaarlijks door WAX ON BV aanpasbaar bij de verlenging overeenkomstig art. 1 c van deze Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


(e) Varia
De Organisatie en elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties van derden voor hardware en/of software die niet van WAX ON BV afkomstig is en die nodig zouden kunnen zijn om de Software te laten functioneren.2. Aansprakelijkheid en Garantie

De Software en Documentatie worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties tegen inbreuk, betreffende geldigheid, juistheid of volledigheid.

WAX ON BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of onvoldoende functioneren of niet geschikt zijn van de Software en/of de Documentatie.

De aanwezigheid van fouten (bugs) in de Software en/of de Documentatie die de functionaliteit van de Software niet belemmeren geven de Gebruiker niet het recht de betrokken Software geheel of gedeeltelijk af te keuren. Indien de Software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan WAX ON BV op geen enkele manier door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld.

De Gebruiker is gehouden WAX ON BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen WAX ON BV instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde Software of Documentatie.

In ieder geval is het zo dat de aansprakelijkheid van WAX ON BV ten aanzien van de Gebruiker of enige derde in verband met de Software or Documentatie in ieder geval beperkt zal zijn tot het bedrag dat WAX ON BV het jaar voorafgaand aan het schadegeval van de Gebruiker in kwestie heeft ontvangen.

Als er sprake is van overmacht waardoor we onze diensten niet kunnen aanbieden, zijn we niet verplicht om Assist aan te bieden of aan onze andere verplichtingen te voldoen uit deze overeenkomst. Hieronder valt ook overmacht dat is ontstaan doordat onze leveranciers hun verplichtingen niet zijn nagekomen of doordat er storing was in de stroom- of internetvoorzieningen bij ons, bij een van onze leveranciers of bij anderen.

De aansprakelijkheid van Assist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,- (vijfhonderd euro).3. Gebruik van de software

De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen misbruik maakt van Assist of dat de gebruiker iemand anders helpt dat te doen. Hieronder valt dat de Gebruiker niets mag doen in strijd met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of goede zeden (geldende normen en waarden). Dit betekent dat de Gebruiker onder andere:

We behouden het recht om de gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen wanneer we substantiële vermoedens hebben dat de Gebruiker Assist gebruikt voor ongeautoriseerde toepassingen zoals hierboven beschreven.4. Onderzoeksmogelijkheid naar het gebruik van de software

Op schriftelijk verzoek van WAX ON BV voorziet de Gebruiker WAX ON BV van een ondertekende verklaring waarin staat dat de Software en/of Documentatie in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst wordt gebruikt; zo'n verzoek wordt niet vaker dan twee keer per jaar gedaan tenzij WAX ON BV redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

WAX ON BV mag op haar eigen kosten onderzoek doen naar het gebruik van de Software door de Gebruiker. Zo'n onderzoek vindt plaats onder de gebruikelijke werktijd ten maatschappelijke zetel van de Gebruiker of waar de Software vermoedelijk gebruikt wordt en zal de bedrijfsactiviteiten, stichtings- en/of verenigingsactiviteiten van de Gebruiker niet onredelijk verstoren.

Indien uit zo'n onderzoek blijkt dat de Gebruiker te weinig heeft betaald voor de Software en/of Documentatie van WAX ON BV, zal de Gebruiker een factuur ontvangen wegens de te lage vergoedingen, naast andere (rechts)middelen die hiervoor voorzien zijn.

Als het te weinig in rekening gebrachte meer dan vijf procent (5%) bedraagt ten opzichte van de verschuldigde vergoedingen bedraagt, dient de Gebruiker de redelijke kosten te voldoen die WAX ON BV heeft gemaakt voor het onderzoek en is hij rente verschuldigd over het te weinig betaalde tegen:

(i) hetzij een jaarlijks rentepercentage van 12%
(ii) de rente die naar toepasselijk recht maximaal verschuldigd is, en wel het percentage dat van deze twee het laagste is.

Indien uit bovenstaand onderzoek of een beschrijvend beslag conform art. 1481 Ger.W. blijkt dat er sprake is van een wanprestatie, inbreuk of misdrijf, dan zullen alle wettelijk voorziene sancties en onderzoeksmaatregelen (zoals beslag inzake namaak) worden gevorderd zoals o.a. omschreven in het Wetboek Economisch Recht worden gevorderd.5. Bescherming van persoonsgegevens

De Organisatie erkent dat zij de verwerkingsverantwoordelijke is voor de gegevens die de gebruiker invoert en gebruikt binnen de Software.

Wax On BV zal de ingevoerde gegevens enkel verwerken voor de opdracht die de Organisatie heeft gegeven door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarde en deze Licentieovereenkomst.

Er wordt bij het (eerste) gebruik van de Software automatisch een 'Verwerkersovereenkomst' gesloten tussen Wax On en de Organisatie waarvoor de Gebruiker een abonnement op Assist gebruikt. Deze Verwerkersovereenkomst maakt automatisch en integraal deel uit van onze Licentieovereenkomst, maar kan hier apart worden geraadpleegd. De Beheerder erkent deze verwerkersovereenkomst gelezen te hebben en te hebben goedgekeurd.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij/zij invoert in zijn/haar gebruikersaccount en het naleven van de algemene voorwaarden voor de rechtmatige verwerking en om te rechten van de betrokken personen te eerbiedigen.

De Gebruiker zal WAX ON BV schadeloos stellen en vrijwaren voor enige schade en aansprakelijkheid die zou zijn ontstaan naar aanleiding van de schending van de geldende wetgeving en wettelijke eisen rond persoonsgegevens door het gebruik van de Software en/of Documentatie.6. Exoneratieclausule andere gegevens

De Gebruiker is exclusief verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die, op welke wijze dan ook, via de Software opgeslagen worden.7. Overeenstemming met het recht

De Software en daarmee verband houdende technologie kunnen onderworpen zijn aan de ex- en importregels in andere landen. De Gebruiker stemt er mee in om strikt in overeenstemming met die wetten en regelingen te handelen en erkent dat de Gebruiker gehouden is de vereiste vergunningen voor eventuele uitvoer, wederuitvoer of invoer te verkrijgen.8. Kennisgeving door Gebruikers

De Gebruiker of Organisatie zal alle andere rechtmatige gebruikers van de Software informeren over deze Overeenkomst. De Gebruiker heeft de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomsten gelezen en begrepen, inclusief de bijlagen (o.a. verwerkingsovereenkomst), en hij stemt daarmee in, terwijl hij voorts bevoegd is om deze Overeenkomst aan te gaan.9. Diversen

VOLLEDIGE OVEREENKOMST - Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst die de partijen zijn aangegaan met betrekking tot het voorwerp ervan. Deze Overeenkomst vervangt alle vorige afspraken m.b.t. haar voorwerp. Alle voorafgaande besprekingen en afspraken die partijen hebben gemaakt m.b.t. haar voorwerp die niet hun weerslag hebben gevonden in deze Overeenkomst, zullen partijen niet binden.

OVERDRAAGBAARHEID - De Gebruiker mag geen enkel recht of enige verplichting van deze Overeenkomst volledig noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van WAX ON BV. Enige overdracht in strijd met deze bepaling zal nietig zijn.

WIJZIGINGEN - Elke wijziging van deze Overeenkomst zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren en mits ondertekening door de partijen, met uitzondering van de te betalen jaarlijkse vergoeding die jaarlijks louter schriftelijk kan worden bepaald in overeenstemming met artikel 1d..

DEELBAARHEID - De Overeenkomst is deelbaar. Indien enige clausule of bepaling van deze Overeenkomst verboden, nietig, of niet afdwingbaar zou zijn, blijven de andere clausules en bepalingen van deze Overeenkomst alsook deze Overeenkomst zelf geheel van kracht tussen de partijen. Bovendien komen partijen nu reeds overeen de verboden, nietige of niet-afdwingbare clausule of bepaling te zullen vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de verboden, nietige of niet-opeisbaar verklaarde clausule of bepaling.

AFSTAND VAN RECHT - Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

GESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT - Deze Overeenkomst is opgesteld conform en wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Voor kennisname van geschillen omtrent de geldigheid of voortvloeiend uit de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst is enkel de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, Afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.